П`ятниця, 19.04.2024, 02:37                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи     Запис до бібліотеки
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Підручники, навчальні посібники, створені викладачами СНУ ім. В.Даля

Підручники та навчальні посібники, видані в 2023 р.

DOI: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(17-03-03-2023)-2023-134

Навчальний посібник «Маркетингове ціноутворення» забезпечує якісну підготовку фахівців з організації маркетингового ціноутворення в сучасних ринкових умовах, направлений на формування необхідного рівня теоретичних знань із сучасних проблем ціноутворення, вирішення основних завдань, пов'язаних з вибором цінової політики та визначення рівня цін у практичних умовах господарювання. Запропонований навчальний посібник дозволить студентам самостійно поглибити та конкретизувати знання з курсу «Маркетингове ціноутворення».
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 075 «Маркетинг», для вивчення дисципліни «Маркетингове ціноутворення».

 


Підручники та навчальні посібники, що були видані у 2019-2022 р.р.
 • Балацька О. Б. Політичні еліти та лідерство : навч. посіб. / О. Б. Балацька ; під. ред. Л. І. Павлової. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 136 с. : бібліогр. 129 назв. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/14OicarxIBJymW_VvS2mbk2KZfbL0YbGL/view?usp=sharing
Навчальний посібник покликаний надати студентам базові знання стосовно сутності і типології політичних еліт, політичного класу та лідерства, різноманіття підходів до тлумачення цих понять, закономірностей зміни і циркуляції еліт, основних джерел та етапів елітотворення та лідеротворення. Видання дозволяє сформувати чітке уявлення щодо генези і характеру українського політикуму, навчити молодь застосовувати набуті знання на практиці.
Для студентів спеціальності «Політологія», наукових працівників, викладачів, аспірантів, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування.
 
 • Бондаренко Г. П. Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму) : навч. посіб. для студентів спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання / Галина Бондаренко, Валерія Пустовіт. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 194 с. DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(VofLD-014.01)-2022-194 . – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1_-MrflCgW5jzwkcRtpGA_1EN8zIR-HnD/view?usp=sharing
Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований посібник має на меті допомогти здобувачам вищої освіти поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури.
 
 • Бондаренко Г. П. Практикум з історії української літератури (від доби монументалізму до романтизму) / Г. П. Бондаренко, О. В. Максименко, В. Ю. Пустовіт. – К. : Талком, 2016. – 142 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1BTEcrdDaAMM6j4MZSxNAPS5pGOGjhkg2/view?usp=sharing
Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований практикум має на меті допомогти майбутнім філологам поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури.
  У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 травня 2020 р., теоретичних праць, матеріалів практики висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права з урахуванням використання електронних ресурсів (поняття та сучасний стан господарських відносин і господарського права; вплив цифровізації на сферу господарювання та її правове регулювання; принципи поєднання державного регулювання та саморегулювання у сфері економіки; поняття, особливості та система господарського законодавства; основні засади господарської діяльності та її регулювання; основи правового статусу суб’єктів господарських правовідносин, порядок їх створення та припинення, в тому числі в результаті визнання боржника банкрутом, майнова основа господарювання з урахуванням електронних ресурсів, господарські договори, включаючи електронну їх форму; господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, а також основні засади специфіки правового регулювання окремих видів господарських відносин на прикладі цифровізованих ринків: телекомунікаційних послуг, електронної комерції, електронних довірчих послуг.
Для студентів та аспірантів юридичних й економічних спеціальностей, а також усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.
  У навчальному посібнику розглянуто всі види транспорту, надані їх характеристики, показники та технологія роботи, розглянутий рухомий склад. Приведені особливості кожного виду транспорту, показані сфери і можливості спільного використання при змішаного (мультимодального) сполучення. Розглянуті питання функціонування всіх видів транспорту в умовах ринкових відносин, конкуренції, тарифної політики. Висвітлені наукові питання екології і проблеми розвитку.
Для працівників транспортних підприємств, викладачів, студентів.
  У даному навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал для вивчення графічного редактора AutoCad, розглянуто основні поняття комп’ютерної графіки, побудови примітивів, редагування креслень, оформлення креслень. Надано необхідні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та графічні практикуми з кожної теми. У посібнику висвітлено найважливіші питання використання графічного редактора популярної системи AutoCAD для поглибленого вивчення плоского креслення. Наводяться покрокові вправи, об'єднані в практичні завдання. Викладено вимоги до оформлення креслень і наведені приклади для виконання робіт. Посібник рекомендується в якості доповнення до існуючих підручників для студентів будівельних спеціальностей при вивченні дисципліни «Комп’ютерна графіка у будівництві», а також може бути використано при проектуванні будівельних креслень, конструкторами машинобудівного профілю, а також користувачами, які вивчають графічні програми.
 
 • Інтегрована корпоративна звітність : навч. посіб. / Р. О. Костирко, Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова ; 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 304 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1MslU_qmoKje_k4Y_gRw2h5CC17Bm_9lH/view?usp=sharing
У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтегровану корпоративну звітність в контексті концепції сталого розвитку та міжнародних стандартів. Структура навчального посібника «Інтегрована корпоративна звітність» акцентує увагу на ключових елементах та інструментах інтегрованої звітності. Розкрито еволюцію світового досвіду, сутність, фундаментальні концепції, принципи та організаційно-методичні засади інтегрованої корпоративної звітності. Висвітлено об’єкти інтегрованої звітності та методи їх оцінки. Особлива увага приділена розкриттю об’єктів інтелектуального капіталу та методів їх оцінки. Викладено інформаційне забезпечення та організацію підготовки інтегрованої звітності. Сформована система показників інтегрованої звітності та визначено критерії оцінки їх суттєвості і якості. Висвітлено ключові аспекти верифікації інтегрованої звітності. Розкрито вимоги до формування аналітичної інформації та викладено підходи до аналізу економічного потенціалу і прогнозування сталого розвитку підприємств на основі їх стратегічної вартості.
Призначено для керівників і фахівців підприємств у сфері фінансового управління, бухгалтерського обліку, аудиту, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.
  У навчальному посібнику розглянуті основні питання інтероперабельності залізниць. Розглянуто технічні регламенти залізничного транспорту, а саме особливості надання послуг перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, безпеці його інфраструктури та безпеки рухомого складу. Приділено увагу сучасним технологіям подолання системних стиків залізниць різної ширини колії при здійсненні залізничних перевезень.
Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології ( на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.
 
 • Комп’ютерна графіка у будівництві : навч. посіб. / уклад. : Л. В. Карпюк, Г. О. Татарченко, Н. І. Білошицька. – Сєвєродонецьк : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 180 с., 167 іл., 6 табл., 14 посил. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1iiGOkTYYl2MmyDrVWd1YZUHIDVGrk2qq/view?usp=sharing
У даному навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал для вивчення графічного редактора AutoCad, розглянуто основні поняття комп’ютерної графіки, побудови примітивів, редагування креслень, оформлення креслень. Надано необхідні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та графічні практикуми з кожної теми. У посібнику висвітлено найважливіші питання використання графічного редактора популярної системи AutoCAD для поглибленого вивчення плоского креслення. Наводяться порокові вправи, об'єднані в практичні завдання. Викладено вимоги до оформлення креслень і наведені приклади для виконання робіт.
Посібник рекомендується в якості доповнення до існуючих підручників для студентів будівельних спеціальностей при вивченні дисципліни «Комп’ютерна графіка у будівництві», а також може бути використано при проектуванні будівельних креслень, конструкторами машинобудівного профілю, а також користувачами, які вивчають графічні програми.
 
 • Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри : підруч. / Й. І. Стенцель, О. І. Проказа, К. А. Літвінов, О. В. Кузнецова ; під ред. проф. Й. І. Стенцеля. — Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 388 с., 169 іл., табл. 24. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1M8f6lKYAEgOAvgp4qqg9FF5vdWEoqMBX/view?usp=sharing
У підручнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри на основі комп’ютерних технологій. Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів, а також сигналізації і блокувань. Описується загальна структура комп’ютерної системи автоматизації виробництва аміачної селітри, її особливості та робоче місце оператора. Приводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання інформації.
Розрахований на студентів спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також на студентів хіміко-технологічних спеціальностей і спеціалістів з проєктування та експлуатації комп'ютерних систем автоматизації виробництва аміачної селітри.
 
 • Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку : навч. посіб. / під ред. проф. Й. І. Стенцеля. – Сєвєродонецьк : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2020. – 410 с., 209 іл., табл. 27. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1woWhY_kmuczFfw_J6QXK_copykRmVRNw/view?usp=sharing
У посібнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку на основі комп’ютерних технологій. Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів, а також системи сигналізації та блокувань. Описується загальна структура комп’ютерної системи управління виробництвом синтетичного аміаку, її особливості та робоче місце оператора. Наводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання інформації.
Призначається для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, для студентів хіміко-технологічних спеціальностей, а також для спеціалістів з проєктування та експлуатації комп'ютерних систем автоматизації виробництва синтетичного аміаку.
  У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні (зокрема культурологічному) та системі освіти.
Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» освітнього ступеня бакалавр.
  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та принципи раціональної експлуатації локомотивів та організації локомотивного господарства; розглянуті питання підвищення надійності локомотивів, організації і технології технічного обслуговування, поточного ремонту та екіпірування. Наведено методики розрахунків потреби та планування роботи локомотивів і локомотивних бригад. Розглянуто основні питання використання сучасних принципів і методів формування і розвитку потокової системи ремонту, орієнтованої на споживача. Розглянуто методи механізації і автоматизації ремонтних процесів і екіпірування локомотивів; приділено увагу розрахункам робочої сили і бригадним формам організації праці. Навчальний посібник рекомендується студентам денної та заочної форм навчання напряму «Транспортні технології» при виконанні курсового та дипломного проектування.
  Посібник має на меті допомогти студентам магістратури в опануванні спецкурсу «Письменницький епістолярій: філологічний дискурс». Запропоновано літературознавчі, історичні, документальні, публіцистичні та інші матеріали, які допоможуть глибше пізнати специфіку українського листування. Короткий текст лекцій, рекомендації до практичних занять і самостійної роботи складені відповідно до авторської програми.
Пропонований посібник стане в нагоді літературознавцям, студентам, усім,хто цікавиться питаннями дослідження національного епістолярію.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти ціноутворення у будівництві з врахуванням особливостей укладання та опрацювання проектно-кошторисної документації; наведено сучасні методики складання кошторисної і договірної документації.
Посібник містить приклади розрахунку кошторисної і договірної документації, розробленої у відповідності з “Правилами визначення вартості будівництва” ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами). До складу посібника включені укрупнені показники визначення вартості будівництва на стадії інвесторської кошторисної документації.
Призначений для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія».
  У навчальному посібнику розглянуті основні питання організації роботи залізничних станцій, представлена їх класифікація, показані особливості технології роботи кожного виду станцій. Викладені теоретичні та практичні питання проведення розрахунків при нормуванні часу на виконання маневрових робіт на залізничному транспорті. Приведена інформація про особливості технологій роботи станцій в умовах функціонування АСУ та в зимових умовах. Для студентів усіх форм навчання спеціальності 275.2 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.
 
 • Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць : навч. посіб. / [уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. І. Нестеренко, С. І. Бібік, М. І. Музикін, Є. В. Михайлов, С. О. Семенов]. — Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 96 с. Табл. 8. Іл. 22. Бібліогр. 32 назв. DOI: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0169-2)-2020-96. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1SD1W4oNMtbNvlaFgvkskReDR4FUrEXlY/view?usp=sharing
У навчальному посібнику здійснено аналіз історії розвитку залізниць розвинених країн світу. Виконано огляд історії залізниць України. Особливу увагу приділено технічним специфікаціям інтероперабельності (TSI). Показана історія створення TSI, актуальність їх впровадження та важливість TSI для експлуатаційної сумісності залізниць Європи. Представлені особливості розвитку континентальних залізничних мереж, розглянуті основні характеристики великих залізничних об’єднань. Показано, як на Європейському континенті в різних країнах створювали залізничні мережі. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.
 • Триботехніка і надійність машин : навч. посіб. / Ю. О. Харламов, О. В. Романченко, В. І. Соколов, О. С. Кроль, О. В. Єпіфанова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 184 с.: табл. 23, іл. 59, бібліогр. назв 117. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1OdVFIEsswP4Y6j0oqjqM61yKtX4Lls6k/view?usp=sharing
У навчальному посібнику розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Докладно описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про тертя, зношування і змащення. Представлені відомості про геометрію поверхонь деталей і контактну взаємодію деталей, що сполучаються. Розглянута природа зовнішнього тертя та основних видів зношування у верстатах. Докладно розглянуті питання забезпечення надійності металорізальних верстатів на етапах проектування, виготовлення та експлуатації.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями «Прикладна механіка» і «Галузеве машинобудування», а також може бути використаний інженерно – технічними працівниками підприємств.


Підручники та навчальні посібники, що були видані до 2017 р.
 • ​​​​​​Губаревич О. В. Надійність і діагностика електрообладнання : підручник / О. В. Губаревич. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 248 с.; табл. 6, іл. 20, бібліогр. 44 найм. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1134

Містить основні базові відомості про надійність електричних машин та апаратів, а також про діагностування у сполученні з прогнозуванням технічного стану електрообладнання стосовно до кожного виду електричних машин. Наведені приклади рішення завдань за розрахунком надійності, а також завдання для самостійного вирішення та контрольні питання по розділах.
Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка", що навчаються за спеціалізаціями "Електричні машини та апарати", "Електропобутова техніка" і "Електротехнічні системи електроспоживання", також може бути корисним молодим викладачам цих спеціальностей та фахівцям народного господарства у галузі електромеханіки.
 
 • Іванченко В. В. Конструювання і розрахунок колонних апаратів : навч. посібник / В. В. Іванченко, О. Г. Архипов, Ю. М. Штонда. – Cєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 324 с., 164 іл., 70 табл., 25 бібліогр. назв. - ISBN 978-617-11-0045-9 . - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/686
   
У даному посібнику наведені описи конструкцій стандартизованих колонних апаратів та їх складових одиниць, які застосовуються у хімічній, нафтохімічній та інших галузях промисловості, а також рекомендації щодо їх вибору і розрахунку на міцність. Конструкції внутрішніх та зовнішніх пристроїв масообмінних колонних апаратів і методика їх розрахунку на міцність та стійкість викладені на основі діючої у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.
Наведені приклади розрахунку елементів колонних апаратів на міцність та стійкість. Посібник призначено для використання в навчальному процесі при вивченні студентами дисциплін професійної та практичної підготовки, а також в курсовому та дипломному проектуванні.
Посібник може бути корисним інженерам-механікам, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією колонних апаратів.
 
 • Кроль О. С., Соколов В. І. Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення : навч. посібник / О. С. Кроль, В. І. Соколов. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 160 с. : табл. 1, рис. 144, бібліогр. назв. 38. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135

Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D та АРМ WinMachine.
Використані основні бібліотеки стандартних виробів, валів та механічних передач, кінцево-елементного аналізу (модуль АРМ FEM), які прискорюють роботу конструктора та значно зменшують термін процесу проектування. На базі спеціалізованого додатка «Зубчастопасові передачі» розриті можливості системи, які пов'язані зі взаємодією бібліотеки Вали і механічні передачі 2D з системою КОМПАС-3D. Така взаємодія дозволяє генерувати тривимірні твердотільні моделі на основі параметричної моделі, створеної у бібліотеці Вали і механічні передачі 2D, і підключати засоби редагування КОМПАС-3D. Надано рекомендації, що до створення фото реалістичного зображення конструкцій верстатів за допомогою модуля Artisan Rendering, інтегрованого в систему КОМПАС-3D. Представлені багато розроблених на кафедрі Машинобудування та прикладної механіки тривимірних моделей металорізальних верстатів та інструментів.
Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка», аспірантів та викладачів.
 
Учебное пособие содержит сведения о методах и процедурах параметрического моделирования конструкций металлорежущих станков и инструментов.  Использование механизмов параметризации нацелено на эффективное решение задач конструирования станков и их компонентов в многовариантном режиме. Предложены методики оперативного разрешения проблем процесса  проектирования с возвратными информационными потоками (реинжениринг), когда набор параметрических моделей реализует эффективное приближение к  наилучшему проектному варианту станка и его инструментального обеспечения. На основе модуля АРМ Graph разработаны подробные алгоритмы построения  параметрических моделей компоновок станков, формообразующих узлов и унифицированных элементов режущего инструмента.
 

 • Кроль О. С. Проектування механічних передач металорізальних верстатів за допомогою системи WinMachine : навч. посібник / О. С. Кроль, С. В. Шевченко, О. В. Сіндєєва, М.І. Покінтелиця . – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 200 с. - ISBN 978-966-590-652-0. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/314
Викладено методи та інструментарій проектування механічних передач різних типів, що знайшли широке застосування в металорізальних верстатах. Застосування САПР WinMachine в процесах інтерактивного розрахунку і конструювання дозволяє ефективно вирішувати основні завдання різноманітного проектування циліндричних і конічних зубчастих коліс, черв'ячних передач і механізмів гвинт-гайка кочення, а також клинопасових передач, САПР WinMachine надає користувачеві можливість застосування розвинених баз даних конструктивних матеріалів і елементів конструкцій передач. Особливо ефективний інструментарій параметричного моделювання, що дозволяє робити аналіз і синтез проектних альтернатив механічних передач із наступним вибором оптимального. Кожний розділ посібника включає приклади вирішення завдань проектування механічних передач у ручному і автоматизованому режимах. Є контрольні запитання для самопідготовки і тестування. Для студентів університетів, які навчаються за напрямками ''Інженерна механіка'', ''Машинобудування''
 
 • Кроль О. С. Проектирование металлорежущих станков в среде APM WinMachine : підручник / О. С. Кроль, С. В. Шевченко, В. І. Соколов. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011, 388 с. - ISBN 978-966-590-932-3. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/295

Викладено основи проектування деталей і вузлів металорізальних верстатів з використанням сучасного програмного продукту APM WinMachine. Підручник структурований за єдиним алгоритмом: основи теорій розрахунку й конструювання в класичній постановці, розрахунок і конструювання в середовищі APM WinMachine, приклади розрахунку, питання для самопідготовки. Показано можливість спільного застосування модулів APM WinMachine з іншими програмними розробками для твердотільного й параметричного моделювання основних елементів конструкцій металорізальних верстатів. Для студентів всіх форм навчання, що спеціалізуються на проектуванні металорізальних верстатів.
 


 • Кроль О. С. Проектування зуборізних інструментів з використанням системи КОМПАС : навч. посібник / О. С. Кроль, Т. О. Шумакова, В. І. Соколов. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 142 с. : табл. 18, рис. 70, бібліогр. назв. 40. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/296
Навчальний посібник містить відомості про методику й алгоритми проектування дискових зуборізних фрез, зуборізних довбачів і черв'ячних зуборізних фрез, призначених для нарізування різних типів зубчастих коліс. Використані основні аналітичні співвідношення для визначення конструктивних параметрів зазначених інструментів відповідно до розмірів і формою як корегованих, так і некорегованих зубчастих коліс. На базі спеціалізованого додатка «САПР ФРЕЗ» системи КОМПАС-3D виконується автоматизоване проектування зуборізного інструмента. Наведено методику побудови параметричних моделей евольвентного профілю, перехідної кривої та затилованого зуба.

 
 • Лорія М. Г. Цифрова схемотехніка : навч. посібник / М. Г. Лорія, П. Й. Єлісєєв, О. Б. Целіщев. – Cєверодонецьк : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2016. – 280 с., 112 іл., 9 табл., 30 бібліогр. назв. - ISBN 978-617-11-0044-2. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/687
У даному посібнику в доступній та наочній формі викладено теоретичні основи, принципи та підходи до побудови логічних схем у дискретних процесорних системах. Кожний підрозділ закінчується прикладами виконання та питаннями для самоперевірки. Надано необхідний обсяг даних про структуру та властивості складових елементів схем, потрібний мінімум інформації з математичної логіки, а також довідникові дані. До посібника включено приклад виконання навчального проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка», а також набір завдань для самостійного проектування.
Посібник призначено для використання у навчальному процесі для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Радіоелектронні апарати» та «Комп’ютерна інженерія», а також у курсовому та дипломному проектуванні.
 
 • Modestova T. V. The theory and practice of the higher school course : workbook / T.V. Modestova. – Severodonetsk : publishing house V. Dahl East Ukrainian National University, 2016. – 100 p. - Режим доступу :  http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1312
У запропонованому навчально-методичному виданні представлено англомовну термінологію та фразеологію, пов'язану з вивченням та викладанням спеціальних предметів у ВНЗ, сформовану у вигляді завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого рівнів. Практикум призначено для студентів та викладачів ВНЗ, які здійснюють навчальну та викладацьку діяльність англійською мовою. Зміст відповідає професійним інтересам студентів широкого кола спеціальностей та діючих викладачів ВНЗ; стимулює позитивну мотивацію до вивчення спеціальних предметів іноземною мовою; посилює міжпредметні зв'язки педагогічних дисциплін зі спеціальними предметами та іноземною мовою; підвищує готовність студентів та викладачів ВНЗ до здійснення навчальної та викладацької діяльності англійською мовою.
 
 • Соколов В. І. Гідравліка : навч. посіб. / В. І. Соколов, О. С. Кроль, О. В. Єпіфанова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с. - Режим доступу http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1131
У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки, взаємодія струменів з перешкодою, гідравлічний удар, гідравлічний розрахунок трубопроводів.
Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», може бути корисна аспірантам та інженерно-технічним робітникам, що займаються гідравлічними розрахунками.

 
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2024 Яндекс.Метрика